Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
Jakie są wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony
Jakie są wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony
Według prawa, pracownicy ochrony są podzieleni na: pracowników ochrony fizycznej oraz na pracowników zabezpieczenia technicznego. Zgodnie z tym podziałem funkcjonują również dwa typy licencji, z których każda ma dwa stopnie. Pracownicy ochrony fizycznej mogą uzyskać licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia. W obu przypadkach dokumenty te wydawane są przez właściwe jednostki policji na podstawie procedury określonej w ustawie o ochronie osób i mienia oraz w rozporządzeniu wykonawczym. Poniżej przedstawiamy warunki jakie musi spełnić kandydat ubiegający się o licencję  pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia.

Licencja pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia wymagana jest do
wykonywania bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej, polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych, przez członków specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, członków zespołów konwojujących wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, pracowników ochrony wykonujących bezpośrednio czynności związane z ochroną osób, osoby nadzorujące i kontrolujące pracę pracowników ochrony fizycznej nie posiadającej licencji, pracowników ochrony wykonujących zadania na obszarach, w obiektach i urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie, pracowników ochrony mających prawo do czynności określonych w art. 36 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221).

Wymagania kwalifikacyjne osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej I stopnia:
 
- Obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
- Wiek (ukończone lata życia) - 21 lat.
- Ukończona szkoła (co najmniej) - podstawowa.
- Zdolność do czynności prawnych - pełna zdolność do czynności prawnych stwierdzona własnym oświadczeniem.
- Dotychczasowa karalność - osoba nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne.
- Stosunek do służby wojskowej - uregulowany.
- Opinia - nienaganna, wydana przez komendanta jednostki Policji.
- Zdolność fizyczna i psychiczna - do wykonywania zadań, stwierdzona orzeczeniem lekarskim.
- Specjalistyczne wykształcenie - dyplom lub świadectwo szkoły lub innejplacówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia lub kurs pracowników ochrony pierwszego stopnia i zdany egzamin przed komisją

Uprawnienia wynikające z uzyskania licencji I stopnia:

- bezpośrednia ochrona fizyczna stała lub doraźna,
- dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
- konwojowanie wartości pieniężnych, przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych,
- służba w specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych.

Dokumenty wymagane na licencję pracownika ochrony fizycznej I stopnia.

Osoba ubiegająca się o licencje pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia, w celu wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania licencji, winna osobiście złożyć  następujące dokumenty:

- Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji  o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia
- Kserokopie stron dowodu osobistego zwierających, imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny oraz adres zameldowania na pobyt stały;
- Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, stwierdzone własnoręcznym podpisem w obecności pracownika KWP
- Zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej z WKU
- Orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony pierwszego stopnia;
- Dwie fotografie o wymiarach 3,5 - 2,5 cm;
- Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły;
- Kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu pracownika ochrony fizycznej I stopnia;

Przy składaniu wymienionych dokumentów należy posiadać oryginały wszystkich kserokopii, celem potwierdzenia ich za zgodność z oryginałem. Po zakończeniu postępowania administracyjnego i spełnieniu przez osobę ubiegającą się o licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia wymogów ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (D. U. Nr 114,poz. 740 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych do wym. ustawy, zainteresowany jest powiadomiony pismem o konieczności uregulowania należności za wydanie licencji.

Licencja pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia upoważnia do
wykonywania czynności bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej, polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych, opracowywania planu ochrony, organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej.
 
Wymagania kwalifikacyjne osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej II stopnia:

- Obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
- Wiek (ukończone lata życia) - 21 lat.
- Ukończona szkoła (co najmniej) - średnia.
- Zdolność do czynności prawnych - pełna zdolność do czynności prawnych stwierdzona własnym oświadczeniem.
- Dotychczasowa karalność - osoba nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne.
- Opinia - nienaganna, wydana przez komendanta jednostki Policji.
- Zdolność fizyczna i psychiczna - do wykonywania zadań, stwierdzona orzeczeniem lekarskim.
- Specjalistyczne wykształcenie - dyplom lub świadectwo szkoły lub innej placówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia lub kurs pracowników ochrony pierwszego stopnia i zdany egzamin przed komisją.
- Uprawnienia wynikające z licencji: - bezpośrednia ochrona fizyczna stała lub doraźna, - dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, - konwojowanie wartości pieniężnych, przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych, - służba w specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych, - opracowywanie planu ochrony, - organizowanie i kierowanie zespołami pracowników ochrony fizycznej.

Dokumenty wymagane na licencję pracownika ochrony fizycznej II stopnia.

Osoba ubiegająca się o licencje pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia, w celu wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania licencji, winna osobiście złożyć  następujące dokumenty:

- Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia 
- Kserokopie stron dowodu osobistego zwierających, imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny oraz adres zameldowania na pobyt stały;
- Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, stwierdzone własnoręcznym podpisem w obecności pracownika KWP
- Orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony drugiego stopnia;
- Dwie fotografie o wymiarach 3,5 - 2,5 cm;
- Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły co najmniej średniej;
- Kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu pracownika ochrony fizycznej II stopnia;

Przy składaniu wymienionych dokumentów należy posiadać oryginały wszystkich kserokopii, celem potwierdzenia ich za zgodność z oryginałem. Po zakończeniu postępowania administracyjnego i spełnieniu przez osobę ubiegającą się o licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia wymogów ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (D. U. Nr 114,poz. 740 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych do wym. ustawy, zainteresowany jest powiadomiony pismem o konieczności uregulowania należności za wydanie licencji

Uwagi
- Na kurs można uczęszczać przed ukończeniem 21 lat jak również zdać państwowy egzamin, natomiast licencję otrzyma się dopiero w momencie ukończenia 21 lat.
- Badania lekarskie na kurs nie są wymagane (wymagane dopiero na sam egzamin).
- Opinię komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania uzyskuje się bezpośrednio przed egzaminem.

Źródło: www.szczecin.kwp.gov.pl