Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
Jak zostać detektywem?
Jak zostać detektywem?

Detektyw (ang. detective, łac. detegere, detectum - odkryć, wykryć) jest agentem państwowego lub prywatnego biura śledczego, który prowadzi dochodzenia.

Praca detektywa polega przede wszystkim na zbieraniu informacji z różnych dziedzin o osobach, przedmiotach i zdarzeniach. (śledzenie niewiernych małżonków, zbieranie informacji o sprawach np. majątkowych czy spadkowych, poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się itd.) Co raz częściej z usług biura detektywistycznego korzystają firmy w celu np. wykrycia kradzieży w firmie lub też sprawdzenia swoich pracowników. Detektywi otrzymują również zlecenia dotyczące zjawiska  nieuczciwej konkurencji oraz ujawniania wiadomości stanowiących tajemnice handlową.

Aby jednak móc pracować w zawodzie detektywa należy najpierw uzyskać licencję detektywa, wydawaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. W tym celu należy zdać egzamin państwowy. Do egzaminu na licencję detektywa przygotowują programowo policealne szkoły detektywistyki i ochrony. Program nauczania obejmuje zagadnienia z zakresu Konstytucji RP, Ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Policji, Straży Granicznej, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, a także z zakresu prawa cywilnego i karnego (materialnego i procesowego), kryminalistyki, kryminologii (nauka o przestępstwach), wiktymologii (nauka o ofierze przestępstwa) oraz psychologii sądowej.

Usługi detektywistyczne rozwijają się bardzo dynamicznie na polskim rynku, o czym świadczy chociażby fakt co raz częstszego zatrudniania detektywów nie tylko przez osoby prywatne ale również przez średnie i małe firmy oraz duże przedsiębiorstwa. 

Wymagania kwalifikacyjne osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

1. Obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2. Wiek (ukończone lata życia) - 21 lat;
3. Wykształcenie - średnie;
4. Zdolność do czynności prawnych - pełna zdolność do czynności prawnych, stwierdzona własnym oświadczeniem;
5. Dotychczasowa karalność - nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. Dotychczasowe zatrudnienie - nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, Sadu lub innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w ciągu ostatnich pięciu lat.;
7. Opinia - pozytywna, wynikająca z wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji w państwie członkowskim Unii Europejskiej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania;
8. Zdolność fizyczna i psychiczna - do wykonywania zadań w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzona orzeczeniem lekarskim;
9. Specjalistyczne wykształcenie - decyzja w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa;

10. Uprawnienia wynikające z licencji

- czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

- zbieranie informacji w sprawach cywilnych,
- zbieranie informacji dotyczących majątku, zdolności płatniczych oraz wiarygodności w stosunkach gospodarczych osób i jednostek organizacyjnych,
- zbieranie informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania w działalności gospodarczej nazw handlowych i znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę handlową,
- sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
- poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
- poszukiwanie mienia,
- zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i inne, jeśli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.


Wymagane Dokumenty

Osoba ubiegająca się o licencję detektywa, w celu wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania licencji, winna złożyć w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji następujące dokumenty:

1. Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji o wydanie licencji detektywa
2. Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
3. Pisemne oświadczenie, iż nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Zaświadczenie o niekaralności.
5. Świadectwo pracy za okres ostatnich 5 lat.
6. Orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych.
7. Kopie stron dowodu osobistego, zawierające imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr ewidencyjny (PESEL) i adres zamieszkania.
8. Kopię świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
9. Dwie fotografie o wymiarach 3,5 x 2,5 cm.

Przy składaniu ww. dokumentów należy posiadać oryginały wszystkich kserokopii, celem potwierdzenia ich za zgodność z oryginałem.

Licencję detektywa wydaje się osobie, która ponadto złożyła egzamin przed właściwą komisją albo uzyskała w trybie odrębnych przepisów decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa.

Opłata za egzamin została ustalona w wysokości 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", którą należy wnieść najpóźniej na 3 dni przed przystąpieniem do egzaminu.

Po zakończeniu postępowania administracyjnego i spełnieniu przez osobę ubiegającą się o licencję detektywa wymogów ustawy o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001r. (Dz. U. Nr 12, poz. 110 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych do wym. Ustawy, zainteresowany jest powiadomiony pismem o konieczności uregulowania należności za wydanie licencji w wysokości 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski".

Źródło: www.szczecin.kwp.gov.pl