Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Pole─ç nas innym
Słownik
PISA - Polska Izba System├│w Alarmowych
PISA - Polska Izba System├│w Alarmowych

jest organizacj─ů zrzeszaj─ůc─ů firmy bran┼╝y zabezpiecze┼ä prowadz─ůce dzia┼éalno┼Ť─ç handlow─ů i produkcyjn─ů oraz ┼Ťwiadcz─ůce us┼éugi projektowania i instalacji systemów zabezpiecze┼ä technicznych. Polska Izba Systemów Alarmowych powo┼éana zosta┼éa w maju 1994 r. przez 123 podmioty gospodarcze krytycznie oceniaj─ůce funkcjonowanie ówczesnej reprezentacji bran┼╝y zabezpiecze┼ä. Polska Izba Systemów Alarmowych jest obecna przy realizacji programów prewencyjnych i innych przedsi─Öwzi─Ö─ç s┼éu┼╝─ůcych zapobieganiu i wykrywaniu przest─Öpczo┼Ťci.
 
PISA, wspó┼épracuj─ůc z urz─Ödami i instytucjami Pa┼ästwa, organizacjami finansowymi i gospodarczymi oraz instytutami badawczymi, zabiega o powodzenie rozwoju bran┼╝y zabezpiecze┼ä, promuje w ┼Ťrodkach przekazu tematyk─Ö zabezpiecze┼ä oraz firmy tej bran┼╝y charakteryzuj─ůce si─Ö wysokim poziomem organizacji, zaawansowania technicznego i realizacji us┼éug.

Oficjalna strona: www.pisa.org.plSITP - Stowarzyszenie In┼╝ynier├│w i Technik├│w Po┼╝arnictwa
SITP - Stowarzyszenie In┼╝ynier├│w i Technik├│w Po┼╝arnictwa

jest organizacj─ů naukowo-techniczn─ů, która zosta┼éa utworzona w 1983 r. W tym samym roku zosta┼éa przyj─Öta jako cz┼éonek zwyczajny do Federacji Stowarzysze┼ä Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT). Spo┼Ťród wielu form dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia do najwa┼╝niejszych nale┼╝─ů specjalistyczne konferencje, seminaria i szkolenia z wybranych zagadnie┼ä ochrony przeciwpo┼╝arowej cechuj─ůce si─Ö bardzo wysokim poziomem merytorycznym dzi─Öki zapraszaniu do wyg┼éoszenia referatów najlepszych specjalistów krajowych miedzy innymi z Komendy G┼éównej Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnych ,Szko┼éy G┼éównej S┼éu┼╝by Po┼╝arniczej i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpo┼╝arowej, a tak┼╝e specjalistów zagranicznych.

Oficjalna strona: www.sitp.home.pl


Biometria, biometryka
Biometria, biometryka

to technika dokonywania pomiarów istot ┼╝ywych. W najnowszych zastosowaniach ukierunkowana jest na metody automatycznego rozpoznawania ludzi na podstawie ich cech fizycznych. Przyk┼éadem urz─ůdze┼ä do pomiarów biometrycznych na podstawie których mo┼╝na identyfikowa─ç konkretne osoby jest system rozpoznawania t─Öczówki oka rejestruj─ůcy obraz t─Öczówki oka. Biometryczne metody badaj─ů cechy fizyczne (np. t─Öczówka oka, siatkówka (dno oka) linie papilarne, uk┼éad naczy┼ä krwiono┼Ťnych na d┼éoni lub przegubie r─Öki, kszta┼ét d┼éoni, kszta┼ét linii zgi─Öcia wn─Ötrza d┼éoni, kszta┼ét ucha, twarz, rozk┼éad temperatur na twarzy, kszta┼ét i rozmieszczenie z─Öbów, zapach, DNA itp.) jak te┼╝ i cechy behawioralne, tzn. zwi─ůzane z zachowaniem (np. sposób chodzenia, podpis odr─Öczny, ale te┼╝ pisz─ůc na klawiaturze komputera, g┼éos, a nawet mo┼╝na wpisa─ç tu sposób reakcji mózgu, fala P300, na pewne znane informacje-bod┼║ce). Fala P300 jest reakcj─ů mózgu powstaj─ůc─ů w czasie 300 milisekund od bod┼║ca. Jest ona charakterystyczna dla ka┼╝dego cz┼éowieka.

Biometryczne techniki w praktycznych zastosowaniach zajmuj─ů si─Ö przede wszystkim weryfikacj─ů osób (porównuj─ů uzyskane cechy z zapisan─ů wcze┼Ťniej próbk─ů, czyli dokonuje si─Ö wyboru jednego z wielu i weryfikuje), a w mniejszym stopniu ich identyfikacj─ů kiedy to uzyskane z pomiaru cechy nale┼╝y porówna─ç z ka┼╝d─ů zapisan─ů w bazie próbk─ů.Wa┼╝nymi wadami metod biometrycznych s─ů fakty, ┼╝e nie u wszystkich osób dana cecha funkcjonuje w stanie mo┼╝liwym do jej pomiaru oraz, ┼╝e prawie wszystkie cechy ulegaj─ů zmianom w trakcie ┼╝ycia. Biometria wykorzystywana jest przede wszystkim jako kontrola dost─Öpu  do chronionych pomieszcze┼ä lub autoryzacji  u┼╝ytkowników korzystaj─ůcych z okre┼Ťlonych danych, programów  czy urz─ůdze┼ä. S┼éu┼╝y wi─Öc m.in. do uniemo┼╝liwiania nieautoryzowanych prób dost─Öpu do bankomatów, komputerów osobistych, sieci komputerowych, telefonów komórkowych, domowych systemów alarmowych, zamków drzwiowych, kart procesorowych... Ponadto w obiektach u┼╝yteczno┼Ťci publicznej i firmach systemy biometryczne wspomagaj─ů wyszukiwanie wybranych osób oraz rejestracj─Ö czasu pracy


PIO - Polska Izba Ochrony
PIO - Polska Izba Ochrony

to organizacja samorz─ůdu gospodarczego dzia┼éaj─ůca od 1994 r., zrzeszaj─ůca ponad 200 firm, prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç w zakresie fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia. Polska Izba Ochrony jest cz┼éonkiem Krajowej Izby Gospodarczej. Podstaw─ů naszej dzia┼éalno┼Ťci jest Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Reprezentujemy interesy gospodarcze zrzeszonych podmiotów w zakresie ich dzia┼éalno┼Ťci produkcyjnej, handlowej i us┼éugowej, w szczególno┼Ťci wobec organów pa┼ästwowych.

Cz┼éonkami PIO s─ů: agencje ochrony osób, mienia i us┼éug detektywistycznych, firmy monitorowania alarmów, producenci elektronicznych urz─ůdze┼ä alarmowych, firmy produkuj─ůce zabezpieczenia mechaniczne (kasy, sejfy, zamki), zak┼éady us┼éug projektowania i instalacji systemów alarmowych (równie┼╝ w pojazdach). Zrzeszamy równie┼╝ wy┼╝sze uczelnie, szko┼éy, o┼Ťrodki szkolenia i doskonalenia zawodowego kszta┼éc─ůce kadry pracowników ochrony, firmy zajmuj─ůce si─Ö obrotem broni─ů i amunicj─ů oraz produkcj─ů i sprzeda┼╝─ů artyku┼éów mundurowych.

Oficjalna strona: www.piooim.plKrajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN)
Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN)

jest apolitycznym, dobrowolnym, samorz─ůdnym zrzeszeniem pracowników pionów ochrony informacji niejawnych oraz osób zainteresowanych wspieraniem jego celów statutowych.

Celem Stowarzyszenia jest:

1) doradztwo pracownikom pionów ochrony w realizacji bie┼╝─ůcych zada┼ä zwi─ůzanych z organizacj─ů i funkcjonowaniem systemu ochrony informacji niejawnych;

2) wspó┼édzia┼éanie z organami pa┼ästwowymi, samorz─ůdu terytorialnego, samorz─ůdami zawodowymi i organizacjami spo┼éeczno - zawodowymi w zakresie doskonalenia ochrony informacji niejawnych oraz innych prawnie chronionych;

3) wspieranie dzia┼éalno┼Ťci zawodowej i spo┼éecznej pracowników pionów ochrony;

4) upowszechnianie wiedzy i popularyzacja systemu oraz zasad ochrony informacji;

5) wspieranie dzia┼éalno┼Ťci oraz inicjatyw organów pa┼ästwowych i samorz─ůdowych, instytucji i organizacji zajmuj─ůcych si─Ö ochron─ů informacji podlegaj─ůcych ochronie prawnej, a w szczególno┼Ťci informacji niejawnych.

6) nawi─ůzywanie kontaktów i wymiana do┼Ťwiadcze┼ä z krajowym i mi─Ödzynarodowymi stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym profilu dzia┼éania

Cz┼éonkiem zwyczajnym stowarzyszenia mo┼╝e by─ç osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i spe┼éniaj─ůca warunki przewidziane dla pracowników pionów ochrony zawarte w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95) oraz inna osoba fizyczna zajmuj─ůca si─Ö ochron─ů informacji, która z┼éo┼╝y┼éa pisemn─ů deklaracj─Ö.
Polski Zwi─ůzek Pracodawc├│w OCHRONA
Polski Zwi─ůzek Pracodawc├│w OCHRONA

Polski Zwi─ůzek zosta┼é zarejestrowany w dniu 19.03.1992 roku Podstawa prawna: Ustawa o organizacjach pracodawców /Dz.U. nr 55 poz. 235/ Z dnia 23.05.1991 r z pó┼║niejszymi zmianami. Jest to jedyny Zwi─ůzek zrzeszaj─ůcy pracodawców prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů w zakresie ochrony osób i mienia. Polski Zwi─ůzek jest organizacj─ů dobrowoln─ů, samorz─ůdn─ů i niezale┼╝n─ů w swej dzia┼éalno┼Ťci statutowej od organów administracji pa┼ästwowej, samorz─ůdu terytorialnego oraz organizacji politycznych, spo┼éecznych i zawodowych.

Podstawowym celem Zwi─ůzku jest ochrona praw pracodawców i wyst─Öpowanie jako ich reprezentacja wobec organów w┼éadzy i administracji pa┼ästwowej, zwi─ůzków zawodowych pracowników, innych osób fizycznych i prawnych, mediów oraz samorz─ůdu terytorialnego, a tak┼╝e przed s─ůdami. Za jedno z podstawowych zada┼ä Zwi─ůzek uznaje d─ů┼╝enie do wiarygodno┼Ťci i profesjonalizmu w dzia┼éaniu zrzeszonych firm, wyra┼╝aj─ůcych si─Ö w prowadzeniu dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej zgodnie z obowi─ůzuj─ůcym prawem, normami etyczno- moralnymi, a tak┼╝e dobrymi zasadami kupieckimi. Zwi─ůzek od pocz─ůtku swego istnienia, aktywnie uczestniczy w tworzeniu uregulowa┼ä prawnych dotycz─ůcych bran┼╝y ochrony i rozwi─ůzywaniu problemów wyst─Öpuj─ůcych w ┼Ťrodowisku "ochroniarskim".

Cz┼éonkiem Zwi─ůzku mo┼╝e zosta─ç ka┼╝dy podmiot gospodarczy, prowadz─ůcy na terenie Polski dzia┼éalno┼Ť─ç w zakresie ochrony osób , mienia i us┼éug detektywistycznych, dzia┼éaj─ůcy na podstawie wa┼╝nej koncesji, przestrzegaj─ůcy prawa i zasad etyki, oraz akceptuj─ůcy cele, program i statut Zwi─ůzku. Przyj─Öcie do Zwi─ůzku nast─Öpuje na podstawie decyzji Zarz─ůdu, po z┼éo┼╝eniu pisemnego wniosku zaopiniowanego pozytywnie przez dwóch cz┼éonków Zwi─ůzku.

Oficjalna strona: www.kzpochrona.com.pl.Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas
Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas

jest jednostk─ů badawcz─ů dzia┼éaj─ůc─ů w ramach struktur organizacyjnych Collegium Civitas. Dzia┼éalno┼Ť─ç Centrum ma charakter naukowo - badawczy i analityczny. Tematyka, wokó┼é której skupione s─ů badania prowadzone w Centrum, zwi─ůzana jest z szeroko pojmowanymi badaniami nad terroryzmem mi─Ödzynarodowym i jego zwalczaniem. W obszarze zainteresowa┼ä Centrum znajduj─ů si─Ö mi─Ödzy innymi takie zagadnienia jak:

- definiowanie zagrożeń terrorystycznych,
- ewolucja wspó┼éczesnego terroryzmu,
- psychologia terroryzmu,
- socjologiczne aspekty terroryzmu,
- przeciwdziałanie terroryzmowi,
- narz─Ödzia zwalczania terroryzmu,
- ocena i analiza ryzyka,
- podstawy prawne zwalczania terroryzmu,
- prawa cz┼éowieka w kontek┼Ťcie zwalczania terroryzmu,
- zagadnienia zwi─ůzane ze ┼Ťrodkami masowego przekazu,
- mi─Ödzynarodowa wspó┼épraca w zwalczaniu terroryzmu.

Centrum Bada┼ä nad Terroryzmem Collegium Civitas jest jednostk─ů naukow─ů prowadz─ůc─ů badania i przygotowuj─ůc─ů analizy mi─Ödzy innymi na zlecenie organów administracji rz─ůdowej, których wyniki wykorzystywane s─ů przez osoby podejmuj─ůce decyzje zwi─ůzane z planowaniem dzia┼éa┼ä w zakresie przeciwdzia┼éania zagro┼╝eniom bezpiecze┼ästwa i porz─ůdku publicznego. Centrum przygotowuje równie┼╝ analizy zagro┼╝e┼ä i ryzyka na zlecenie instytucji pozarz─ůdowych i prywatnych. Dzia┼éania Centrum przyjmuj─ů zró┼╝nicowane formy: od konferencji i seminariów, przez organizowanie spotka┼ä z zaproszonymi ekspertami, badaczami i politykami, a┼╝ po publikowanie wyników prowadzonych bada┼ä.

Centrum Bada┼ä nad Terroryzmem gromadzi naukowców i ekspertów zajmuj─ůcych si─Ö terroryzmem w kontek┼Ťcie swoich specjalizacji naukowych. Stanowi platform─Ö wymiany pogl─ůdów, opinii, wyników bada┼ä i do┼Ťwiadcze┼ä ludzi, którzy na zjawisko terroryzmu patrz─ů przez pryzmat stosunków mi─Ödzynarodowych, socjologii, psychologii, sztuki wojennej, prawa wewn─Ötrznego i mi─Ödzynarodowego oraz politologii, bankowo┼Ťci, finansów, ekonomii, antropologii, kulturoznawstwa oraz wszystkich dziedzin, które mog─ů przyczyni─ç si─Ö do zwi─Ökszenia sumy naszej wiedzy o terroryzmie i mo┼╝liwo┼Ťciach przeciwdzia┼éania mu


Agencja ochrony
Agencja ochrony

lub te┼╝ Firma ochroniarska ┼Ťwiadczy us┼éugi w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpo┼Ťredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego. Dzia┼éalno┼Ť─ç taka wymaga uzyskania koncesji wydawanej przez Ministra Spraw Wewn─Ötrznych i Administracji. Koncesji natomiast nie wymaga dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcza w zakresie zabezpieczenia technicznego, je┼╝eli nie dotyczy obszarów, obiektów i urz─ůdze┼ä podlegaj─ůcych obowi─ůzkowej ochronie i uj─Ötych jako takie w prowadzonej przez wojewod─Ö ewidencji. 

Podstawa prawna - Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221 ze zm.)
Obszary, obiekty i urz─ůdzenia podlegaj─ůce obowi─ůzkowej ochronie
Obszary, obiekty i urz─ůdzenia podlegaj─ůce obowi─ůzkowej ochronie

Zgodnie z ustaw─ů o ochronie osób i mienia obszar podlegaj─ůcy obowi─ůzkowej ochronie to obszar okre┼Ťlony przez ministrów, kierowników urz─Ödów centralnych i wojewodów, wydzielony i odpowiednio oznakowany. Obowi─ůzkowej ochronie podlegaj─ů:

1. W zakresie obronno┼Ťci pa┼ästwa:
- zak┼éady produkcji specjalnej oraz zak┼éady, w których prowadzone s─ů prace naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie takiej produkcji,
- zak┼éady produkuj─ůce, remontuj─ůce i magazynuj─ůce uzbrojenie, urz─ůdzenia i sprz─Öt wojskowy,
- magazyny rezerw państwowych;

2. W zakresie ochrony interesu gospodarczego pa┼ästwa:  
- zak┼éady maj─ůce bezpo┼Ťredni zwi─ůzek z wydobyciem surowców mineralnych o strategicznym znaczeniu dla pa┼ästwa,  
- porty morskie i lotnicze,
- banki i przedsi─Öbiorstwa wytwarzaj─ůce, przechowuj─ůce b─ůd┼║ transportuj─ůce warto┼Ťci pieni─Ö┼╝ne w znacznych ilo┼Ťciach;

3. W zakresie bezpieczeństwa publicznego:
- zak┼éady, obiekty i urz─ůdzenia maj─ůce istotne znaczenie dla funkcjonowania aglomeracji miejskich, których zniszczenie lub uszkodzenie mo┼╝e stanowi─ç zagro┼╝enie dla ┼╝ycia i zdrowia ludzi oraz ┼Ťrodowiska, w szczególno┼Ťci elektrownie i ciep┼éownie, uj─Öcia wody, wodoci─ůgi i oczyszczalnie ┼Ťcieków,
- zak┼éady stosuj─ůce, produkuj─ůce lub magazynuj─ůce w znacznych ilo┼Ťciach materia┼éy j─ůdrowe, ┼║ród┼éa i odpady promieniotwórcze, materia┼éy toksyczne, odurzaj─ůce, wybuchowe b─ůd┼║ chemiczne o du┼╝ej podatno┼Ťci po┼╝arowej lub wybuchowej,
- ruroci─ůgi paliwowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne, zapory wodne i ┼Ťluzy oraz inne urz─ůdzenia znajduj─ůce si─Ö w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie mo┼╝e stanowi─ç zagro┼╝enie dla ┼╝ycia lub zdrowia ludzi, ┼Ťrodowiska albo spowodowa─ç powa┼╝ne straty materialne;

4. W zakresie ochrony innych wa┼╝nych interesów pa┼ästwa:  
- zak┼éady o unikalnej produkcji gospodarczej,   
- obiekty i urz─ůdzenia telekomunikacyjne, pocztowe oraz telewizyjne i radiowe,
- muzea i inne obiekty, w których zgromadzone s─ů dobra kultury narodowej,   
- archiwa państwowe.


Czynna napa┼Ť─ç
Czynna napa┼Ť─ç

s─ů to wszelkie zmierzaj─ůce bezpo┼Ťrednio do naruszenia nietykalno┼Ťci cielesnej i wyrz─ůdzenia w ten sposób dolegliwo┼Ťci fizycznej. Czynna napa┼Ť─ç staje si─Ö wi─Öc przest─Öpstwem dokonanym w chwili przedsi─Öwzi─Öcia dzia┼éania zmierzaj─ůcego bezpo┼Ťrednio do naruszenia nietykalno┼Ťci cielesnej, które w rzeczywisto┼Ťci nie musi nast─ůpi─ç.
´╗┐
Wybierz wojew├│dztwo
lub wybierz kategori─Ö z listy:


Najnowsze firmy
GUARD - SERVICE Sp. z o.o.
GUARD - SERVICE Sp. z o.o.

Zobacz wizyt├│wk─Ö
Kameleon Biuro Detektywistyczne - Oddział Gorzów Wielkopolski
Kameleon Biuro Detektywistyczne - Oddział Gorzów Wielkopolski

Zobacz wizyt├│wk─Ö
´╗┐
Najbli┼╝sze targi i wystawy